Zemljani Radovi

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO, KAO I PROJEKTI KOJI SU IZA NAS STVARAJU SLIKU O CITY ROAD GROUP KAO POUZDANOM PARTNERU

 

Objekat

NELT

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova, radova na izradi saobraćajnica, signalizacije i spoljnom uređenju na izgradnji Fabrike dečje hrane Nelt

Lokacija

Dobanovci

Investitor

Termoinženjering doo

Objekat

A Blok

Vrsta Radova

Spoljno uređenje, pripremni, zemljani i asfalterski radovi sa ozelenjavanjem

Lokacija

Blok 67a Novi Beograd

Investitor

Ex Ing B&P doo

Objekat

LIDL, Ada

Vrsta Radova

Pripremni, zemljani radovi sa tamponiranjem donjih nosećih i završnih slojeva i spoljno uređenje na objektu Lidl na Adi

Lokacija

Obrenovački drum bb, Beograd

Investitor

Energogroup doo

Objekat

Ada Mall

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova delimično top down metodom u zemlji III, IV, V i VI kategorije na izgradnji objekta tržnog centra ADA MALL

Lokacija

ul. Radnička u Beogradu

Investitor

Gradina doo

Objekat

Central Garden

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova, saobraćajnica i signalizacije na izgradnji objekta 1 i 2 poslovno-stambenog kompleksa.

Lokacija

Knez Danilova 23-27, Beograd

Investitor

“Direct capital S” d.o.o. „Exing B&P“ d.o.o.

Objekat

Airport City, Poslovni kompleks 2000

Vrsta Radova

Izvođenje prethodnh, zemljanih i raznih radova na izgradnji Airport City – Poslovnog kompleksa 2000 faza 1 – podzemna garaža, smećara i kolovozna konstrukcija, faza 2 objekat 2100 sa podzemnom fazom 2 i smećarom.

Lokacija

Novi Beograd, Airport City

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Stambeno-poslovni kompleks „A“ Blok

Vrsta Radova

Faza I, izvođenje pripremnih i zemljanih radova sa kompletnim spoljnim uređenjem na izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa površine 120.000m2.

Lokacija

Blok 67a

Investitor

“Daka inženjering” d.o.o. „Exing B&P“ d.o.o.

Objekat

Aviv Zvezdara

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova sa kompletnim spoljnim uređenjem na poslovnom kompleksu.

Lokacija

Živka Davidovića,Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Airport City, Poslovni kompleks 2200

Vrsta Radova

Izvođenje prethodnih, zemljanih i raznih radova na snižavanju nivoa podzemnih voda temeljne jame garaže na izgradnji objekta 2200 sa podzemnom garažom.

Lokacija

Novi Beograd, Airport City

Investitor

Exing B&P d.o.o

Objekat

Stambeno-trgovački objekat

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova na stambeno-polsovnom objektu.

Lokacija

Blok 63, Novi Beograd

Investitor

“Energo group” d.o.o.

Objekat

Stambeno-poslovni kompleks „A“ Blok

Vrsta Radova

Faza II, izvođenje pripremnih i zemljanih radova na izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa

Lokacija

Blok 67a

Investitor

“Daka inženjering” d.o.o. „Exing B&P“ d.o.o.

Objekat

Fabrika automobilskih delova MTE Barič

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih radova, rušenje betonskih elemenata na lokaciji, rušenje platoa, ivičnjaka, ostataka starih objekata, izrada nasipa od peska, izrada kolovozne konstrukcije (šljunak i drobljeni kameni agregat), izvođenje zemljanih radova i humuziranje sa kompletnim spoljnim uređenjem.

Lokacija

Barič

Investitor

Energogroup d.o.o.

Objekat

Central Garden

Vrsta Radova

Izvođenje prethodnih, zemljanih i raznih radova na zaštiti temeljne jame objekata 1 i 2, i zemljanih radova – iskopa podzemne garaže faze 1 na izgradnji poslovno stambenog kompleksa. Faza I i II.

Lokacija

Knez Danilova 23-27,Beograd

Investitor

Direct capital S” d.o.o Exing B&P“ d.o.o.

Objekat

Blok 43, poslovni objekat

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova (obezbeđenje temeljne jame i AG radovi) na izgradnji poslovnog objekta.

Lokacija

Milutina Milankovića, Novi Beograd

Investitor

“Energo group” d.o.o.

Objekat

Central Garden

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih radova na organizaciji gradilišta, zemljanih radova na zaštiti temeljne jame i izgradnji objekata 3 i 4 sa pripadajućom podzemnom garažom parternog uređenja i saobraćajne signalizacije.

Lokacija

Knez Danilova 23-27, Beograd

Investitor

“Direct capital S” d.o.o. „Exing B&P“ d.o.o.

Objekat

Poslovni objekat B5

Vrsta Radova

Izvođenje svih vrsta zemljanih radova, razbijanje i usitnjavanje stenskih masa, iskop, zamena tla kamenim materijalima (kamen, šljunak, pesak), tamponiranje, valjanje, postizanje potrebne geomehaničke stišljivosti zemljišta i tampon sloja, izrada kolovozne konstrukcije.

Lokacija

Krug bezbednosno-informativne agencije. Kraljice Ane bb,Beograd

Investitor

Energo group d.o.o.

Objekat

Hotel „Continental“ – „Crowne Plaza“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na spoljnom uređenju terena oko objekta sa prethodnim skidanjem starog sloja asfalta, popločanja i oivičenja, izvođenje zemljanih radova, betonskih radova i radova na izgradnji nove kolovozne konstrukcije, asfaltiranju, ugradnji oivičenja, vertikalne i horizontalne signalizacije.

Lokacija

Hotel „Crowne Plaza“,Beograd

Investitor

NBGP Properties d.o.o. „Exing B&P“

Objekat

Koridor 10 Sever

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji trake autoputa E-75

Lokacija

E-75 deonica Horgoš – Novi Sad

Investitor

Republička direkcija za puteve, Beograd, nosilac posla „PZP Beograd“

Objekat

Magistralni put M-19

Vrsta Radova

Pripremni i zemljani radovi od šljunka i drobljenog kamena u duzini 25 km.

Lokacija

Šabac – Loznica

Investitor

JP Putevi Srbije

Objekat

Koridor 11

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji trake autoputa.

Lokacija

E-763, Beograd – Južni Jadran, deonica Ub – Lajkovac

Investitor

Republička direkcija za puteve, nosilac posla „PZP Beograd“

Objekat

Koridor 10

Vrsta Radova

Izvođenje radova na izgradnji prilaznih puteva, iskop temeljnih stopa za mostove, razbijanje stena, isklesavanje i ravnanje kamene škarpe na izgradnji trake autoputa.

Lokacija

Niš-Dimitrovgrad E – 80, deonica Most 1 – Most 2 – Most 3

Investitor

Republička direkcija za puteve, nosilac posla ‘’Alpine’’d.o.o

Objekat

Fabrika „Zmaj“

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova u krugu fabrike “ZMAJ” iskop, utovar i odvoz na deponiju 55.000m3.

Lokacija

Zemun

Investitor

Euro petrol” d.o.o

Objekat

Naselje Stepa Stepanović

Vrsta Radova

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji novih saobraćajnica, vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije, odvodnjavanju slobodnih površina i parterno uređenje.

Lokacija

GP-5 kompleks “Stepa Stepanović”,Beograd

Investitor

Građevinska direkcija Srbije „Grading“ d.o.o

Objekat

Naselje Stepa Stepanović, Objekat 2V

Vrsta Radova

Izvođenje svih vrsta zemljanih radova kao i deo betonskih radova na izgradnji stambeno – poslovnog objekta.

Lokacija

Kasarna “Stepa Stepanović“,Beograd

Investitor

Građevinska direkcija Srbije „Grading“ d.o.o.

Objekat

Naselje dr. Ivana Ribara

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih radova na rušenju i raščišćavanju postojećeg nehigijenskog naselja kao i svih vrsta zemljanih radova ( ukupna količina izveženog materijala 58.000m3) sa zamenom tla i betonskim radovima na stambenom objektu 2, skloništu 1.

Lokacija

Dr. Ivana Ribara,Beograd

Investitor

Građevinska direkcija Srbija d.o.o. „Exing B&P“ d.o.o.

Objekat

Univerzitetsko selo „Belville“

Vrsta Radova

Izvođenje svih vrsta zemljanih radova, priprema, iskop, zamena tla kamenim materijalima (kamen, šljunak, pesak), tamponiranje, valjanje, postizanje geomehaničke i potrebne stišljivosti zemljišta.

Lokacija

Novi Beograd

Investitor

“Porr” d.o.o.

Objekat

Delta City

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova i izgradnja saobraćajnica (pripremni radovi, iskopi, uređenje pod tla, fino planiranje i zbijanje, izrada sloja posteljice, izrada donjeg i gornjeg nosećeg sloja, asfaltiranje) sa uređenjem okoline.

Lokacija

Delta City

Investitor

Delta Invest d.o.o.

Objekat

Blok 11, GP-3 Faza 2

Vrsta Radova

Izgradnja platoa (široki iskop sa odvozom zemlje na gradsku deponiju, nasipanje terena kamenim materijalom sa planiranjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti) za parking površine 8.000 m2.

Lokacija

Novi Beograd

Investitor

Imperial gradnja” d.o.o

Objekat

Objekti „Dunavske Terase“

Vrsta Radova

Rušenje i raščišćavanje postojećih objekata, kao i svih zemljanih radova sa nasipanjem i zamenom tla u krugu fabrike za izgradnju poslovno-stambenog objekta Dunavske terase (površine 57.000 m2)

Lokacija

Vojvode Mickam,Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Aerodrom „Nikola Tesla“

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova za izradu novih temelja sa prethodnim rušenjem kolovozne konstrukcije na izgradnji objekta trafo stanice, Terminala 1.

Lokacija

Beograd

Investitor

Aerodrom „Nikola Tesla“ „Gradnja Radosavljević“ d.o.o.

Objekat

Blok 11, GP-5

Vrsta Radova

Rušenje postojećih konstrukcija, raščišćavanje terena, kao i kompletni zemljani radovi sa zamenom tla kamenim materijalima na izgradnji poslovno-stambenog objekta površine 12.000 m2.

Lokacija

Novi Beograd

Investitor

Imperial gradnja” d.o.o

Objekat

Blok 11, GP-6

Vrsta Radova

Raščišćavanje terena sa kompletnim izvođenjem zemljanih radova, široki iskop, planiranje tla sa nabijanjem do potrebne zbijenosti i zamenom tla kamenim materijalima na izgradnji stambeno-poslovnog objekta površine 50.000 m2.

Investitor

Imperial gradnja” d.o.o Exing B&P“ d.o.o.

Objekat

Fiat automobili Srbija

Vrsta Radova

Izvođenje radova (pripremni i zemljani radovi sa nasipanjem tamponskih slojeva od kamenih materijala) i izrada temeljnih stopa na izgradnji više trafo stanica u krugu fabrike.

Lokacija

Kragujevac

Investitor

Fiat automobili Srbija

Objekat

Fiat automobili Srbija – objekat „Demi voda“

Vrsta Radova

Izvođenje radova (pripremni i zemljani radovi sa nasipanjem tamponskih slojeva od kamenih materijala i obezbeđenje temeljne jame) na izgradnji objekta.

Lokacija

Kragujevac

Investitor

Fiat automobili Srbija

Objekat

Fiat automobili Srbija

Vrsta Radova

Izvođenje radova (pripremni i zemljani radovi sa nasipanjem tamponskih slojeva od kamenih materijala i šljunka) na izgradnji kompresorske stanice.

Lokacija

Kragujevac

Investitor

Fiat automobili Srbija

Objekat

Fiat automobili Srbija

Vrsta Radova

Izvođenje radova (mašinskog rušenja betonskog poda u hali i iskop zemlje sa utovarom i odvozom) u okviru kompleksa FAS

Lokacija

Kragujevac

Investitor

Grading” d.o.o.

Objekat

Parking za kamione

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na iskopu sa nasipanjem tamponskih slojeva od peska i drobljenog kamena, ugradnja ivičnjaka i rigola, sa završnim slojem asfalta, na površini od 90.000 m2.

Lokacija

Stara Pazova

Investitor

Teoma transport d.o.o.

Objekat

Daf Servis

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova, zamena tla, obezbeđenje temeljne jame na površini 50.000 m2, izgradnja temelja objekta, kao i izrada prilaznog puta.

Lokacija

Krnješevci

Investitor

D truck puls” d.o.o

Objekat

Parking Dobanovci

Vrsta Radova

Izgradnja platoa – kompletni zemljani radovi sa nasipanjem kamenog materijala površine 10.000 m2.

Lokacija

Dobanovci

Investitor

“Intereuropa” a.d.

Objekat

Autoput Zemun – Novi Sad

Vrsta Radova

Podizanje nivoa terena peskom i kamenim materijalima sa nabijanjem do potrebne zbijenosti na izgradnji parkinga za građevinske mašine na površini od 40.000 m2.

Lokacija

Zemun,Novi Sad

Investitor

Perić Trans Company” d.o.o.

Objekat

Milšped

Vrsta Radova

Izgradnja prilaznog puta dužine 1.500 m i nasipanje tamponskih slojeva od kamenih materijala na izgradnji poslovnog objekta – hala (površine 9.000 m2).

Lokacija

Krnješevci

Investitor

“Imperijal Gradnja” d.o.o.

Objekat

Benzinska Stanica „Braća Crnomarković“

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova za izgradnju poslovnog objekta – hale (površine 3.000 m2). Široki iskop, nasipanje peskom, šljunkom, kamenim materijalom sa valjanjem i nabijanjem oko objekta i temelja, kao i izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže.

Lokacija

Novosadski autoput

Investitor

Braća Crnomarković ” d.o.o.

Objekat

Gradska saobraćajnica

Vrsta Radova

Pripremni zemljani radovi sa nasipanjem tamponskih slojeva od šljunka i drobljenog kamena.

Lokacija

Savska,Beograd

Investitor

Sekretarijat za saobraćaj, Direkcija za puteve, Beograd

Objekat

Gasifikacija Smedereva

Vrsta Radova

Izvođenje radova na izradi distributivne mreže, sečenje postojećih saobraćajnica, iskop, postavljanje PE cevi, tamponiranje i vraćanje rovova u prvobitno stanje, na gasifikaciji i izgradnji energetskih objekata u dužini od 160km.

Lokacija

Smederevo

Investitor

“Srbijagas” „Millennium team“ d.o.o.

Objekat

Studentski Hotel

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata, izvođenje zemljanih radova sa pripremom i nasipanjem agregata, izrada parking platoa sa asfaltiranjem na površini od 3.500m2, ugradnjom ivičnjaka i rigola i postavljanjem vertikalne i horizontalne signalizacije.

Lokacija

Avala

Investitor

Modulor d.o.o.

Objekat

Poslovni objekat „Maxi“

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova, iskop, valjanje i postizanje potrebne stišljivosti zemljišta, izrada spoljne mreže vodovoda i kanalizacije, spoljno uređenje, izrada donjeg i gornjeg stroja kolovozne konstrukcije, postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne opreme i signalizacije.

Lokacija

Naselje „Stepa Stepanović“,Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Budućnost Novi Sad

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova i angažovanje građevinske mehanizacije za potrebe gradilišta.

Lokacija

Ugao Šumadijske i Episkopa Visariona, Novi Sad

Investitor

DKS Gradnja d.o.o.

Objekat

Gasifikacija Smedereva

Vrsta Radova

Izvođenje radova na izradi distributivne mreže, sečenje postojećih saobraćajnica, iskop, postavljanje PE cevi, tamponiranje i vraćanje rovova u prvobitno stanje, na gasifikaciji i izgradnji energetskih objekata u dužini od 160km.

Lokacija

Smederevo

Investitor

“Srbijagas” „Millennium team“ d.o.o.

Objekat

Studentski Hotel

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata, izvođenje zemljanih radova sa pripremom i nasipanjem agregata, izrada parking platoa sa asfaltiranjem na površini od 3.500m2, ugradnjom ivičnjaka i rigola i postavljanjem vertikalne i horizontalne signalizacije.

Lokacija

Avala

Investitor

Modulor d.o.o.

Objekat

Grocka, Beograd

Vrsta Radova

Izvođenje radova na izgradnji nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Grocka sa prethodnim geodetskim obeležavanjem i mašinskim raščišćavanjem trase terena, izvođenjem zemljanjih radova i nasipanjem kamenog agregata na površini od 32.000m2.

Lokacija

Grocka

Investitor

Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Objekat

Shoping centar, Stari Grad

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova sa obezbeđenjem temeljne jame i iskopom oko šipova na izgradnji hotelsko-poslovnog kompleksa.

Lokacija

Rajićeva, Beorgad

Investitor

“A.B.D.” d.o.o.

Objekat

Gradska opština Zemun

Vrsta Radova

Izvođenje radova na uređenju terena za boćanje u naselju Altina u Zemunu, sa prethodnom pripremom površina, izvođenjem zemljanih radova, ugradnjom ivičnjaka i asfaltiranjem.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska Opština Zemun

Objekat

Gradska opština Zemun

Vrsta Radova

Izgradnja atarskih puteva.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska Opština Zemun”

Objekat

Gradska opština Zemun, naselje „Altina“

Vrsta Radova

Izrada prilaznog puta sa pripremnim zemljanim radovima, nasipanjem tamponskih slojeva od kamenog materijala i šljunka, ugradnja ivičnjaka.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska Opština Zemun

Objekat

Zvezdara

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova sa obezbeđenjem temeljne jame (dubine do -13,00m) i zamenom tla na izgradnji stambeno poslovnog objekta.

Lokacija

Stanislava Sremčevića 15-17, Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Dedinje

Vrsta Radova

Izvođenje svih vrsta zemljanih radova na izgradnji stambenog objekta

Lokacija

Malog Radojice bb

Investitor

M Enterieri” d.o.o

Objekat

Zvezdara

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji stambeno – poslovnog objekta (površine 6.000 m2).

Lokacija

Dimitrija Tucovića 19-21, Beograd

Investitor

KVM d.o.o.

Objekat

TC „Nova Galenika“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na sanaciji kišne kanalizacione mreže.

Lokacija

Momčila Radivojevića 34, Beograd

Investitor

Grad Beograd – Gradska uprava

Objekat

Gvozdićeva

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta.

Lokacija

Gvozdićeva 4a, Beograd

Investitor

Grading d.o.o.

Objekat

Zemun

Vrsta Radova

Podizanje nivoa terena peskom i kamenim materijalima sa nabijanjem do potrebne zbijenosti za izgradnju poslovnog objekta – hale na površini 55.000 m2.

Lokacija

Autoput Novi Sad

Investitor

Beton plus” a.d.

Objekat

Kuća, Jajinci

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova (priprema terena-raščišćavanje,široki iskop ,nasipanje peska, šljunka i kamena sa planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti) na izgradnji kuće sa sportskim terenima.

Lokacija

Jajinci

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Višnjica

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji stambenog objekta.

Lokacija

Slanački put 103, Višnjica

Investitor

Dom za stare “Dolce Vita Kej”

Objekat

O.Š. „Karađorđe“

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji kanalizacione mreže

Lokacija

Ostružnica

Investitor

Modulor d.o.o.

Objekat

Kanalizacija, Dedinje

Vrsta Radova

Izrada kanalizacione mreže (iskop, planiranje dna rova, nasipanje rova peskom i šljunkom).

Lokacija

Baje Pivljanina, Beograd

Investitor

Direkcija za gradsko građevinsko zemljište”

Objekat

MB Gas Oil

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova sa polaganjem cevi i zatrpavanjem istih na izgradnji gasovoda na deonici dugoj 60.000 m.

Lokacija

Kovilovo

Investitor

MB Gas Oil” d.o.o.

Objekat

Sika

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova (široki iskop, planiranje tla sa nabijanjem do potrebne zbijenosti) na izgradnji više poslovnih objekata – hala.

Lokacija

Novosadski autoput, Zemun

Investitor

International Business Park

Objekat

Zgrada, Kaćanskog

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova (široki iskop i planiranje tla sa nabijanjem do potrebne zbijenosti) na stambenom objektu površine 5.000 m2.

Lokacija

Kaćanskog 15, Beograd

Investitor

Monterra d.o.o.

Objekat

Cara Nikolaja

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata i zemljanih radova na izgradnji poslovno-stambenog objekta.

Lokacija

Cara Nikolaja 19, Beograd

Investitor

Perić trans company d.o.o.

Objekat

Dedinje, Baje Pivljanina

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova, zamena tla kamenim materijalima sa valjanjem i postizanjem potrebne stišljivosti zemljišta na izgradnji više stambenih objekata (5 x 2.000 m2).

Lokacija

Baje Pivljanina 47

Investitor

Sigma group

Objekat

Sime Lozanića

Vrsta Radova

Rušenje postojećih objekata i izvođenje pripremnih i svih vrsta zemljanih radova na iskopu, valjanju i postizanje potrebne geomehaničke stišljivosti zemljišta.

Lokacija

Sime Lozanića 15, Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Lekino Brdo

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata, raščišćavanju terena i izvođenju zemljanih radova na iskopu.

Lokacija

Miklošićeva 18, Beograd

Investitor

Beopalas d.o.o.

Objekat

Zgrada, Vračar

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekta, raščišćavanju terena i svim vrstama zemljanih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta.

Lokacija

Skerlićeva, Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Zgrada, Lamartinova

Vrsta Radova

Rušenje postojećih objekata i izvođenje zemljanih radova sa zamenom tla šljunkovitim materijalima. Površine 5.000m2 + 2.000m2..

Lokacija

Lamartinova 19-21

Investitor

Grading d.o.o.

Objekat

Zgrada, Vračar

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata sa raščišćavanjem terena i izvođenjem svih vrsta zemljanih radova na izgradnji stambeno – poslovnog objekta.

Lokacija

Gospodara Vučića 48

Investitor

Leonidas d.o.o.

Objekat

Zgrada, Dedinje

Vrsta Radova

Rušenje i raščišćavanje postojećeg objekta površine 700 m2 sa kompletnim izvođenjem zemljanih radova na izgradnji stambenog objekta.

Lokacija

Palackova 4, Beograd

Investitor

KVM d.o.o.

Objekat

Slavija

Vrsta Radova

Zemljani radovi na izgradnji poslovnog objekta – hotela (površine 30.000 m2).

Lokacija

Ugao Kralja Milutina i Kralja Milana.

Investitor

Protector security system” d.o.o.

Objekat

Zgrada, Kanarevo Brdo

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova (raščišćavanje terena, široki iskop, zamena tla kamenim materijalom) i izrada prilaznih puteva na izgradnji stambeno – poslovnog objekta površine 9.000 m2.

Lokacija

Petra Konjovića bb

Investitor

K1G d.o.o.

Objekat

Bulevar Kralja Aleksandra Karađorđevića

Vrsta Radova

Rušenje postojećeg objekta površine 600m2 sa pripremnim i zemljanim radovima i zamenom tla.

Lokacija

Bulevar Kralja Aleksandra Karađorđevića 52a

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Tomazeova

Vrsta Radova

Rušenje postojećeg objekta sa kompletnim zemljanim radovima i nasipanje tamponskih slojeva od šljunka i drobljenog kamena sa planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.

Lokacija

Tomazeova 29, Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Cara Nikolaja

Vrsta Radova

Rušenje i uklanjanje postojećeg objekta sa izvođenjem svih zemljanih radova na izgradnji stambene zgrade.

Lokacija

Cara Nikolaja 78

Investitor

Imperial gradnja” d.o.o

Objekat

Smetanina

Vrsta Radova

Rušenje postojećeg objekta, široki iskop sa obezbeđenjem temeljne jame u sklopu izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

Lokacija

Smetanina 24

Investitor

Grading d.o.o.

Objekat

Zgrada, Todora Dukina

Vrsta Radova

Rušenje postojećeg objekta i izvođenje zemljanih radova sa zamenom tla kamenim materijalima (kamen, šljunak, pesak) sa valjanjem i postizanjem potrebne stišljivosti zemljišta na izgradnji stambene zgrade.

Lokacija

Todora Dukina 39

Investitor

Beopalas d.o.o.

Objekat

Kamenolom „Budućnost“ a.d.

Vrsta Radova

Ukupna proizvodnja kamenog materijala sa našom mehanizacijom i radnom snagom na godišnjem nivou iznosi 700.000 tona.

Lokacija

Preševo

Investitor

 

Objekat

Kamenolom „Kamen Nibens“

Vrsta Radova

Ukupna proizvodnja kamenog materijala sa našom mehanizacijom i radnom snagom na godišnjem nivou iznosi 500.000 tona.

Lokacija

Valjevo

Investitor

”Kamen Nibens” d.o.o.

Objekat

EMS Kijevo

Vrsta Radova

Usluge utovara i transporta kamenih materijala.

Lokacija

Kijevo

Investitor

EMS Kijevo d.o.o.

Objekat

Čišćenje snega

Vrsta Radova

Izvođenje radova na raščišćavanju snežnog pokrivača.

Lokacija

Novi Beograd

Investitor

“Pro-tech team” d.o.o.